Kultura romska w Szaflarach

W Szaflarach, na terenie Osiedla Zadział, graniczącego ze wsią Maruszyna zamieszkuje społeczność romska, aktywnie uczestnicząca w życiu społecznym i kulturalnym gminy. Dzieci z tego osiedla uczęszczają do Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Maruszynie Dolnej, gdzie przed laty, założono zespół romski „Terne Ćhawe” i realizowano wiele projektów popularyzujących kulturę romską oraz podtrzymujących tożsamość kulturową i etniczną Romów. Od stycznia 2018 roku zespół romski działa pod opieką Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach.

W 2019r. w ramach realizacji projektu pn. „Kultura romska w Szaflarach” zrealizowanego dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020, dla członków zespołu uszyto nowe stroje, a także zatrudniono instruktora, który prowadził z nimi próby tańca i śpiewu oraz przygotowywał ich do występów scenicznych. Dzięki dofinansowaniu zorganizowano i opłacono wyjazd zespołu na występ podczas I Kulinarnych Potyczek Kół Gospodyń Wiejskich w Szaflarach, imprezy, która odbyła się na Błoniach Szaflarzańskich, i w której wzięło udział 17 Kół z terenu powiatu nowotarskiego. Dodatkowo dzięki dotacji, dla członków zespołu zakupiono materiały plastyczne i przybory szkolne.

Po zakończeniu realizacji projektu, Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach nadal będzie prowadzić próby zespołu romskiego.