Gmina Szaflary w transgranicznym mikroprojekcie

Od lutego 2020 r. do października 2021 r. Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach we współpracy z Obec Podbiel realizowało transgraniczny mikroprojekt indywidualny pt. „Wspólnie poznajemy i chronimy to, co najcenniejsze w sercu Podhala i Orawy – nasze dziedzictwo”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Wartość mikroprojektu to 19 557,00 EUR, w tym zatwierdzone dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 wynosi 16 623,45 EUR, co stanowi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych w mikroprojekcie, a dofinansowanie z budżetu państwa Rzeczpospolitej Polskiej wynosi 977,85 EUR.

Głównym celem projektu była wspólna ochrona, kultywowanie i upowszechnianie przeszłości Gminy Szaflary i Obec Podbiel jako fundamentu dziedzictwa historycznego i kulturowego pogranicza polsko-słowackiego.

Cele szczegółowe:

  • zachowanie i udokumentowanie materialnych i niematerialnych świadectw historii Gminy Szaflary i Obec Podbiel z okresu I wojny światowej
  • upowszechnienie wśród mieszkańców i turystów dziedzictwa historycznego i kulturowego obu podtatrzańskich miejscowości

Dzięki realizacji działań mikroprojektu, mieszkańcy gminy Szaflary i obec Podbiel otrzymali możliwość przypomnienia historycznych wydarzeń z okresu I wojny światowej, w których uczestniczyli ich przodkowie. Aby udokumentować dzieje obu miejscowości w okresie I wojny światowej, wydano polsko-słowacką publikację pt. „Mieszkańcy gminy Szaflary i obec Podbiel na frontach I wojny światowej”, w której znalazły się m.in. archiwalne fotografie i dokumenty udostępnione przez mieszkańców. Nagrano także płytę z pieśniami patriotycznymi, z udziałem zespołów działających na terenie gminy Szaflary i obec Podbiel. Polska młodzież miała również możliwość odwiedzić słowackich sąsiadów, poznać dzieje tej gminy oraz jej zabytki i atrakcje.

Wszystkie te działania, choć dotyczą małych podtatrzańskich miejscowości, to w kontekście wydarzeń I wojny światowej i odchodzącego w przeszłość świadectwa materialnego tych czasów są istotnym spoiwem polsko-słowackich relacji. Poszukiwanie archiwalnych fotografii i materiałów, a następnie możliwość ich zachowania w formie publikacji i nagrania płyty CD z pieśniami historycznymi z pewnością spowodowała zwiększenie docenienia historii i kultury regionu, w którym żyjemy i wpłynie pozytywnie na integrację społeczną mieszkańców obu miejscowości.

Uzyskane efekty:

  • lepsze poznanie dziedzictwa historycznego obu partnerów, a przez to zbliżenie społeczności lokalnych i ich integracja,
  • docenienie przez mieszkańców obu gmin partnerskich wzajemnych podobieństw i poszerzenie wiedzy na temat przeszłości obszarów po drugiej stronie granicy,
  • lepsze zrozumienie przeszłości obu miejscowości, wydarzeń historycznych, w których uczestniczyli ich dawni mieszkańcy, udokumentowania materiałów fotograficznych i pieśni,
  • zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa historycznego i kulturowego przez mieszkańców tych dwóch podtatrzańskich miejscowości oraz turystów odwiedzających ten transgraniczny region.