BIT: Bony na Innowacje Technologiczne

BIT: Bony na Innowacje Technologiczne – wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników instytucji kultury w podregionie nowotarskim

Obszar tematyczny projektu: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa / 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

Instytucja kontraktująca/sponsor: Ministerstwo Cyfryzacji Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Lider projektu: FRDL MISTiA

Partner projektu: Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „MERITUM”

Typ projektu: Celem projektu jest wsparcie rozwoju kompetencji pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych

Celem projektu jest zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym e-usług publicznych w ramach POPC na lata 2014-2020 m.in. poprzez:

1) wzmocnienie kompetencji cyfrowych i e-aktywizację pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK), którzy będą następnie rozwijali kompetencje cyfrowe klientów swoich instytucji,

2) wzmocnienie kompetencji cyfrowych i e-aktywizację dzieci oraz młodzieży w wieku 10-18 lat, uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez przeszkolonych pracowników GSIK,

3) cyfryzację GSIK, doposażenie instytucji w sprzęt, niezbędny do wdrożenia lub poszerzenia oferty kształcenia kompetencji cyfrowych mieszkańców, zakup i wytworzenie materiałów dydaktycznych,

4) przygotowanie GSIK, uczestniczących w proj., do pełnienia roli lokalnych centrów wspierania kompetencji cyfrowych,

5) pobudzanie kreatywności oraz promowanie interdyscyplinarnej współpracy na rzecz stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym, ciągłego rozwijania oferty i e-aktywizacji mieszkańców.

Projekt pozwoli na wyeliminowanie zarówno miękkich (nieposiadanie odpowiednich kompetencji), jak i twardych (infrastrukturalne czy finansowe) barier dostępu i korzystania z Internetu. Cele projektu ściśle wynikają z diagnozy potrzeb związanych ze wsparciem rozwoju kompetencji cyfrowych, które są jednymi z 8 uniwersalnych kompetencji kluczowych. Cel ogólny projektu, to rozwój kompetencji cyfrowych i e-aktywizacji 450 osób w podregionie nowotarskim w okresie 24 miesięcy realizacji projektu. Poprzez kompetencje rozumie się wiedzę, umiejętności i postawy. Cele szczegółowe odnoszą się do specyficznych grup odbiorców, wybranych kompetencji i obszarów terytorialnych wsparcia i przedstawiają się następująco: Rozwój kompetencji cyfrowych i e-aktywizacja 50 pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury w podregionie nowotarskim w okresie 24 miesięcy realizacji projektu i przygotowanie ich do pełnienia roli trenerów cyfrowych.