Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności GCKPiT w Szaflarach

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej GCKPiT w Szaflarach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • • Elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych,
 • • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • • Zwiększając rozmiar elementów strony internetowej w tym tekstu następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony,
 • • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
 • • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów,
 • • Kod strony internetowej nie jest wolny od błędów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Natalia Staszel.
 • E-mail: gckpit@szaflary.pl
 • Telefon: 182754723

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach
 • Adres: ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary
 • E-mail: gckpit@szaflary.pl
 • Telefon: 182754723

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Zakopiańskiej. Przestrzenie komunikacyjne w siedzibie są wolne od barier poziomych – korytarze na jednym poziomie.

Drzwi wejściowe wejścia głównego posiadają minimalne wymiary potrzebne dla osoby starszej poruszającej się przy pomocy laski, osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim oraz wózku inwalidzkim o napędzie mechanicznym. Drzwi otwierane są ręcznie.

Drzwi są jednocześnie tablicą informacyjną.

Toalety znajdujące się w siedzibie Centrum Kultury nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W siedzibie Centrum Kultury nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W biurze nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Budynek w najbliższym otoczeniu posiada wydzielone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (m.in. osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).